loader image

តើអ្វីជាការគ្រប់គ្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិ?

​ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ: ជាសេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃ (Value-added) ទៅលើអចលនទ្រព្យ ដែលធ្វើអោយទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃខ្ពស់ ថែរក្សា និងបង្កើនភាពល្អឯក​កិត្តស័ព្ទរបស់ទ្រពសម្បត្តិ​ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងថែទាំជួសជុល។


ការប្រឹក្សាយោបល់

យើងផ្តល់ជូនសេវាប្រឹក្សាយោបល់ ទៅលើផែនការលក់សាកល្បង ការវិភាគទីផ្សារ ផែនការលក់ ការរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយ នឹងរួមមានការគ្រប់គ្រងទ្រពសម្បត្តិជាអាទិ៍។

ការរៀបចំផែនការលក់

យើងនឹងជួយម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការកំណត់តម្រូវការទីផ្សារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក៍ដូចជាកំណត់អតិជនគោល និងបញ្ចប់ការលក់អោយបានឆាប់រហ័ស បន្ទាប់ពីធ្វើការវិភាគច្បាស់លាស់ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការជួល និងការលក់ ជំហានដំបូង។

ភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក

យើងមានក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សារ​លើគម្រោងសាងសងអាគារល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ​ដែលបាន​​បំពេញការងារយ៉ាងល្អក្នុងលក់គម្រោង បូឌី អាផាមែន (Apartment) និងការរៀបចំបញ្ជីអតិថិជន។

សេវាជួលអចលនទ្រព្យ

លើសពីនេះ យើងក៍មានអ្នកជំនាញការផ្តល់សេវាពហុភាសាដូចជា ភាសាចិន ភាសា​អង់​គ្លេស និង​ភាសា​ជប៉ុនក្នុងកិច្ចការជួល អាផាមិន (Apartment) និង អាគារសម្រាប់បំរើការជូនអតិថិជន។ យើង​មិន​ត្រឹម​តែ​យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងស្វែងរកការសហការ​ជា​មួយសាជីវកម្មបរទេសផងដែរ ដើម្បី​ធ្វើ​ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង​​ប្រកបអាជីវកម្មរួម (B2B Business Agreement)។

ការគ្រប់គ្រងទ្រពសកម្ម

ផ្តល់ជូនអតិថិជនបរទេសនូវសេវាដូចជា: ការជួល និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាពព័ត៍មានការជួសជុល និងជួសជុល ថែទាំសម្ភារៈធម្មតា។

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជប៉ុនដំបូងគេ នៅទីក្រុ​ង​ភ្នំពេញ​​ដែលផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យល្អបំផុត។

គម្រោង

project01

លំនៅដ្ឋាន ប៊ូដាយជូ

អំពីក្រុមហ៊ុន

អំពីក្រុមហ៊ុន​ ស៊ី-ហឺរ៉ាល់


ក្រុមហ៊ុន ស៊ី-ហឺរ៉ាល់ ប្រផឹធី សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យមួយ ដែលឈានមុខគេត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អំពីក្រុមហ៊ុន​ ស៊ី-ហឺរ៉ាល់

ចាប់តាំងក្រុមហ៊នបានបង្កើតមក ស៊ី-ហឺរ៉ាល់ នាំមកអោយទីក្រុងភ្នំពេ​ញជាមួយ​នឹងគំនិតថ្មីនៃកា​រគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់ជនជាតិ​ជប៉ុន និងសេវាកម្មដែលល្អឯក។ ក្រុមហ៊ុនបាននាំមកនូវ​បទពីសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងដ៏​សំបូរបែប និងគំរូនៃការគ្រប់គ្រង ក្នុងទីផ្សារអន្តរ​ជាតិជា​មួយ​នឺង​វប្បធម៌ក្នុងតំបន់ ហើយបានអភិវឌ្ឍនូវគំរូសេវាកម្មនៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក។ គំរូជោគជ័យក្នុងប្រទេសបានអនុវត្តក្នុងផែនទីអន្តរជាតិរបស់អាស៊ាន។ ដើម្បីផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវសេវាកម្មប្រកបដោយភាពទុកចិត្តខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន។ នៅក្នុងគំនិតអាជី​វកម្ម​ជឿន​លឿន​របស់ជប៉ុន គំរូនៃការគ្រប់គ្រងនិង​​សេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ នៅតែជាជំហរ​ឈាន​មុខក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្ម។ យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រប់អតិថិជន ​និង​ម្ចាស់​លំនៅស្ថានគ្រប់រូប​ជា​មួយនឹង​ស្មារតីវិជ្ជាជីវៈ គំនិច្នៃប្រឌិត និងសេវាកម្មដែលកល្អបំផុត។

ទស្សនៈវិស័យ


 
ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលមាននូវការទទួលស្គាល់ ការគោរព និង ជោគជ័យបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកម្មរបស់យើង


ក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាជីវៈលំដាប់ពិភពលោក្នុងការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ,​ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម,​ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការបណ្តុះបណ្តាល, សេវាកម្មសំណង់ និងវិនិយោគ, ផ្តល់ដំណោះ​ស្រាយ​ដែលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើង។
 

ទំនាក់ទំនង


តើអ្វីជាការគ្រប់គ្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិ?

"​ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ: ជាសេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃ (Value-added) ទៅលើអចលនទ្រព្យ ដែលធ្វើអោយទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃខ្ពស់ ថែរក្សា និងបង្កើនភាពល្អឯក​កិត្តស័ព្ទរបស់ទ្រពសម្បត្តិ​ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងថែទាំជួសជុល។"

ការប្រឹក្សាយោបល់

យើងផ្តល់ជូនសេវាប្រឹក្សាយោបល់ ទៅលើផែនការលក់សាកល្បង ការវិភាគទីផ្សារ ផែនការលក់ ការរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយ នឹងរួមមានការគ្រប់គ្រងទ្រពសម្បត្តិជាអាទិ៍។

ការរៀបចំផែនការលក់

យើងនឹងជួយម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការកំណត់តម្រូវការទីផ្សារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក៍ដូចជាកំណត់អតិជនគោល និងបញ្ចប់ការលក់អោយបានឆាប់រហ័ស បន្ទាប់ពីធ្វើការវិភាគច្បាស់លាស់ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការជួល និងការលក់ ជំហានដំបូង។

ភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក

យើងមានក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សារ​លើគម្រោងសាងសងអាគារល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ​ដែលបាន​​បំពេញការងារយ៉ាងល្អក្នុងលក់គម្រោង បូឌី អាផាមែន (Apartment) និងការរៀបចំបញ្ជីអតិថិជន។

សេវាជួលអចលនទ្រព្យ

លើសពីនេះ យើងក៍មានអ្នកជំនាញការផ្តល់សេវាពហុភាសាដូចជា ភាសាចិន ភាសា​អង់​គ្លេស និង​ភាសា​ជប៉ុនក្នុងកិច្ចការជួល អាផាមិន (Apartment) និង អាគារសម្រាប់បំរើការជូនអតិថិជន។ យើង​មិន​ត្រឹម​តែ​យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងស្វែងរកការសហការ​ជា​មួយសាជីវកម្មបរទេសផងដែរ ដើម្បី​ធ្វើ​ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង​​ប្រកបអាជីវកម្មរួម (B2B Business Agreement)។

ការគ្រប់គ្រងទ្រពសកម្ម

ផ្តល់ជូនអតិថិជនបរទេសនូវសេវាដូចជា: ការជួល និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាពព័ត៍មានការជួសជុល និងជួសជុល ថែទាំសម្ភារៈធម្មតា។

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជប៉ុនដំបូងគេ នៅទីក្រុ​ង​ភ្នំពេញ​​ដែលផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យល្អបំផុត។

អំពីក្រុមហ៊ុន

project01

លំនៅដ្ឋាន ប៊ូដាយជូ

អំពីក្រុមហ៊ុន


អំពីក្រុមហ៊ុន​ ស៊ី-ហឺរ៉ាល់


ក្រុមហ៊ុន ស៊ី-ហឺរ៉ាល់ ប្រផឹធី សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យមួយ ដែលឈានមុខគេត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អំពីក្រុមហ៊ុន​ ស៊ី-ហឺរ៉ាល់

ចាប់តាំងក្រុមហ៊នបានបង្កើតមក ស៊ី-ហឺរ៉ាល់ នាំមកអោយទីក្រុងភ្នំពេ​ញជាមួយ​នឹងគំនិតថ្មីនៃកា​រគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់ជនជាតិ​ជប៉ុន និងសេវាកម្មដែលល្អឯក។ ក្រុមហ៊ុនបាននាំមកនូវ​បទពីសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងដ៏​សំបូរបែប និងគំរូនៃការគ្រប់គ្រង ក្នុងទីផ្សារអន្តរ​ជាតិជា​មួយ​នឺង​វប្បធម៌ក្នុងតំបន់ ហើយបានអភិវឌ្ឍនូវគំរូសេវាកម្មនៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក។ គំរូជោគជ័យក្នុងប្រទេសបានអនុវត្តក្នុងផែនទីអន្តរជាតិរបស់អាស៊ាន។ ដើម្បីផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវសេវាកម្មប្រកបដោយភាពទុកចិត្តខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន។ នៅក្នុងគំនិតអាជី​វកម្ម​ជឿន​លឿន​របស់ជប៉ុន គំរូនៃការគ្រប់គ្រងនិង​​សេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ នៅតែជាជំហរ​ឈាន​មុខក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្ម។ យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រប់អតិថិជន ​និង​ម្ចាស់​លំនៅស្ថានគ្រប់រូប​ជា​មួយនឹង​ស្មារតីវិជ្ជាជីវៈ គំនិច្នៃប្រឌិត និងសេវាកម្មដែលកល្អបំផុត។

ទស្សនៈវិស័យ


ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលមាននូវការទទួលស្គាល់ ការគោរព និង ជោគជ័យបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកម្មរបស់យើង


ក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាជីវៈលំដាប់ពិភពលោក្នុងការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ,​ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម,​ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការបណ្តុះបណ្តាល, សេវាកម្មសំណង់ និងវិនិយោគ, ផ្តល់ដំណោះ​ស្រាយ​ដែលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើង។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារធ្វើផែនការជួល និងការលក់
ក្រុមហ៊ុន​ ស៊ី-ហឺរ៉ាល់ ប្រផឹធី សឺវីស
077-555-917 ០៧៧ ៥៥៥ ៩១៧
អាសយដ្ឋានៈ អាគារលេខ ២៦៩# មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ កាកាប រាជធានីភ្នំពេញ

Free Rental Promotion

Only available at L'attrait Boeung Keng Kang